Затвори

ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Лятна финансиада“

 

Всеки участник в играта и жребия на Банка ДСК следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Играта и участниците в нея са длъжни да ги спазват. Официалните правила са публично оповестени към датата на започване на Играта и са свободно достъпни за целия период на Играта на www.finansiada.bg.

 

 1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Лятна финансиада“ („Играта“) е „Публисис“ АД, ЕИК: 175432612, гр. София, бул. “Тодор Каблешков” № 24.

 

 1. Спонсор на Играта

Спонсор на наградите в играта е „Банка ДСК” ЕАД, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Московска” 19.

 

 1. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 24.04.2019 г. до 05.09.2019 г., включително. Играта се провежда на територията на Република България. Тегленето на наградите ще се проведе в края на всяка игра (общо 3 игри, проведени в 3 периода), както следва: първо теглене на 05.06.2019 г., второ на 24.07.2019 г. и трето  на 11.09.2019 г.

 

 1. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

 

4.1. „Организатор“ е „Публисис“ АД, ЕИК: 175432612.

Организаторът е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“) . Организаторът определя целите и средствата за обработване на личните данни. Организаторът обработва лични данни на участниците във връзка с участието им в Играта, съобразно разпоредбите относно обработване на личните данни на настоящите Официални правила.

 

4.2. „Спонсор“ на Играта е „Банка ДСК” ЕАД. Спонсорът осигуряват наградите за печелившите участници в Играта.

 

Спонсорът „Банка ДСК“ ЕАД е Администратор на лични данни. „Банка ДСК“ ЕАД обработва лични данни на участниците във връзка с участието им в Играта, разпределянето и получаване на награди, съобразно разпоредбите относно обработване на личните данни на настоящите Официални правила.

 

4.3. „Участник“ е всеки Отбор („Отбор“) от две физически лица – родител и дете (ученик на възраст между 16 г. и 19 г.), с постоянен адрес на територията на Република България, които отговарят на условията за участие по т. 5 по-долу и които са се регистрирали в уебсайта www.finansiada.bg по посочения в тези правила начин.

За име на Отбора се посочва фамилното име на пълнолетния член на Отбора.

 

4.4. „Тест“ е тест с 20 въпроса на финансова тематика, които всеки Отбор трябва да попълни, за да участва в Жребия. Тестът ще бъде сменян за всяка нова игра и след изтичането на периода на Играта, тестът няма да бъде достъпен.

 

4.5. “Жребий” наричаме края на всяка игра, в който се избират печеливши на произволен принцип. В Жребия участват всички, отговорили правилно на въпросите от Теста за конкретния период.

 

Първа игра в периода от 24.04.2019 до 31.05.2019 г., вкл. Обявяване на печелившите на  07.06.2019 г.

Втора игра (нови 20 въпроса) в периода от 10.06.2019 г. до 19.07.2019 г., вкл. Обявяване на печелившите на 26.07.2019 г.

Трета игра (нови 20 въпроса) в периода от 29.07 до 05.09.2019 г., вкл. Обявяване на печелившите на 13.09.2019 г.

 

 1. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, вкл. и недееспособни физически лица (на възраст между 16 г. и 19 г.) със съгласието на своя законен представител,  които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на Организатора и на Спонсорите също нямат право да участват в Играта.

 

 1. Награди
 • Първа игра в периода от 24.04.2019 г. до 31.05.2019 г., включително. Награди в Първа игра: 2 бр. Bluetooth слушалки, 20 бр. Bluetooth колонки, 20 бр. енциклопедии;
 • Втора игра (нови 20 въпроса) в периода от 10.06.2019 г. до 19.07.2019 г., включително. Награди във Втора игра: 2 бр. Bluetooth слушалки, 20 бр. Bluetooth колонки, 20 бр. енциклопедии;
 • Трета игра (нови 20 въпроса) в периода от 29.07.2019 г. до 05.09.2019 г., включително. Награди в Трета игра: 2 бр. Bluetooth слушалки, 20 бр. Bluetooth колонки, 20 бр. Енциклопедии.

 

 

 1. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка! За да участва в Играта Участникът трябва да:

 

7.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 5.

 

7.2. Да посети уебсайта www.finansiada.bg през мобилен телефон, компютър, таблет, или чрез кликване на линкoве във Facebook.

7.2.1. Да се регистрира в Играта еднократно от един потребител от страна на всеки Oтбор с име на Oтбора в сайта на Играта: www.finansiada.bg.

7.2.2. Регистрацията на всеки Отбор включва въвеждане в полета на: собствено име, презиме, фамилно име, e-mail адрес, телефон и населено място на родителя, както и собствено име, фамилия, възраст на детето, клас.

7.2.3. При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията.

 

7.3. След регистрация, всеки Отбор решава онлайн тест от 20 въпроса за време. Тестът проверява знания в областта на личните финанси.

 

7.4. В Жребия влизат Отбори, отговорили вярно на всички 20 въпроса.
На основание т. 14.3. от Правилата на играта „Лятна финансиада“, Организаторът въвежда следното условие:

7.4.1. При класирани по-голям или равен брой участници (42 отбора) за една игра, отговорили правилно на всички 20 въпроса, се провежда томбола за разпределяне на наградите между тях.

7.4.2. При недостатъчен брой класирани с 20 верни отговора на всички въпроси, за разпределяне на общия брой награди, Организаторът ще раздаде автоматично награда на класираните с 20 верни отговора, след което ще проведе томбола на произволен принцип между участниците (в присъствието на нотариус) с верен брой отговори от 15 до 19 включително, за избор на оставащи победители до изчерпване на общия брой награди.

 

7.5. В края на всяка една от трите Игри, които ще се проведат в периода 24.04.2019 г. до 05.09.2019 г., ще бъдат излъчени победители в Жребия, които ще бъдат избрани на произволен принцип в присъствието на нотариус.

 

Всеки първи четвъртък, след края на всяка от Игрите, ще се теглят наградите за съответния период. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши и по една резерва за всяка от наградите.

 

7.6. Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. При осъществяване на контакт с печелившите, същите трябва да посочат адрес за получаване на наградата, като информацията ще послужи на Организатора с цел изпращане и получаване на спечелените награди.

 

7.7. Всички награди ще се получават лично от родителя в печелившия Отбор по куриер в срок до 20 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

 

7.8. В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

 

7.9. В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по имейл до 10 дни след изпращането му, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

 

 1. Ограничения

Всяко физическо лице (родител или ученик) може да се регистрира за участие в Играта само веднъж в Отбор, вкл. с уникален e-mail адрес.

 

 1. Обща информация

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. „Банка ДСК“ ЕАД може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

 

Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД не гарантират, че достъпът до www.finansiada.bg и възможността за регистрация за участие в Инициативата ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът и Спонсорът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Инициативата.

 

Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД не носят отговорност за неточно предоставени данни на участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън контрола на Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

 

 1. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

 

10.1. Запознат е, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

 

10.2. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 5. и е съгласен да участва доброволно в нея;

 

10.3. Доброволно е предоставил на Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон, др. за целите на провеждането на Играта и доставянето на спечелените награди;

 

10.4. Запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“) както и, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“).

 

10.5. Информиран е, че Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД, като спазват всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, събират, съхраняват и обработват по смисъла на Закона за личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“), в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта.

 

10.6. Няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора и за „Банка ДСК“ ЕАД, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

 

 1. Обработване на лични данни.

С настоящите официални правила Организаторът информира участниците в Играта „Лятна финансиада“ относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с провеждането на Играта и раздаване на наградите. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

 

11.1. За целите на участието в Играта, Организаторът събира, обработва и предоставя на Банка ДСК следните данни на Участниците:

11.1.1. При регистрация на участниците в уебсайта www.finansiada.bg , родителите предоставят собствено име, презиме, фамилия, населено място, телефонен номер и e-mail адрес, а децата – собствено име, фамилия и възраст, клас.

Основание за обработката на предоставените данни, посочени в т.11.1.1 на www.finansiada.bg са договорни отношения между Участника, Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД, по-конкретно участие в Инициативата с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Инициативата.

 

11.2. С цел получаване на награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият Участник следва да удостовери своята самоличност, чрез сверяване на предоставените данни. Основание за обработване на данните за получаване на наградата са договорни отношения между „Банка ДСК“ ЕАД и печелившия, по-конкретно участие в Играта и предоставяне на награда от страна на „Банка ДСК“ ЕАД, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Печеливш Участник, който откаже да бъдат сверени данните, губи правото си да получи наградата си.

 

11.2.1. С цел получаване на награда и спазване на законовите изисквания за деклариране, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави на „Банка ДСК“ ЕАД пълно име и адрес.

 

11.3. Част от личните данни на Участниците, регистрирани за тегленето на наградите, а именно: име и фамилия, може да бъдат публикувани в страницата www.dskbank.bg.

 

11.4. Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД съхраняват личните данни за Участника в електронна форма. Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД съхраняват и обработват личните данни на Участника в защитена среда. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

11.5. Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД разполагат и поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

 

11.6. Организаторът съхранява личните данни на всички Участници до приключване на играта. След приключване, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.

 

11.7. „Банка ДСК“ ЕАД съхранява личните данни на всички Участници за срок до 1 (един) месец след приключване на Играта. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.

 

 

 1. Права на участниците във връзка със защитата на личните им данни.

 

12.1. Съгласно приложимото законодателство, всеки Участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

 

 1. да отправи запитване до Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;

 

 1. да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;

 

 1. да поиска от Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД да изтрият свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;

 

 1. да поиска от Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД да ограничат обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД не се нуждаят повече от тях за целите на Играта, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;

 

 1. да поиска от Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;

 

 1. право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него; и
 2. право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.

 

Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД чрез писмено заявление до адреса на Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

 

12.2. Всеки Участник може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на адрес: finansiada@publicis.bg

При анулиране на регистрацията Организаторът незабавно унищожава събраните лични данни на съответния Участник.

За въпроси във връзка със защита на личните данни, моля обръщайте се към: DPO@dskbank.bg

 

 1. Нарушения

 

13.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: dpo@publicis.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

 

13.2. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

 

 1. Отговорност

 

14.1. Организаторът, „Банка ДСК“ ЕАД и лицата свързани с провеждането на Инициативата не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

 

14.2. Настоящите правила на Инициативата ще бъдат достъпни за целия срок на Инициативата на интернет адрес: www.finansiada.bg.

 

14.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: www.finansiada.bg, чрез публикация в печата или друг подходящ начин. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

 

 1. Правни аспекти

 

15.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от съответния компетентен съд, съгласно разпоредбите на ГПК.

 

15.2. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.