Затвори

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИНИЦИАТИВАТА „НАЦИОНАЛНА ФИНАНСИАДА“ НА БАНКА ДСК

Всеки участник в инициативата на „Банка ДСК“ ЕАД следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Инициативата и участниците в нея са длъжни да ги спазват. Официалните правила са публично оповестени към датата на започване на Инициативата и са свободно достъпни за целия период на Инициативата на адрес www.finansiada.bg

1. Организатор на Инициативата

Организатор на Инициативата „Национална финансиада“ („Инициативата“) е „Публисис“ АД, ЕИК: 175432612, гр. София, бул. “Тодор Каблешков” № 24.

2. Спонсор на Инициативата

Спонсор на наградата в Инициативата е „Банка ДСК” ЕАД, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Московска” 19.

3. Период на провеждане на Инициативата

Инициативата ще се проведе в периода от 06.02.2019 г. до 10.03.2019 г., включително. Инициативата се провежда на територията на Република България. Отборът-победител ще спечели стипендия за образование в размер на 3 000 лв. и ще бъде определен по време на състезание с въпроси на финансова тематика на 10.03.2019 г.

4. Дефиниции

Настоящите правила на Инициативата съдържат термини, които имат следното значение:

4.1. „Организатор“ е „Публисис“ АД, ЕИК: 175432612. Организаторът е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“). Организаторът определя целите и средствата за обработване на личните данни. Организаторът обработва лични данни на участниците във връзка с участието им в Инициативата, съобразно разпоредбите относно обработване на личните данни на настоящите Официални правила.

4.2. „Спонсор“ на Инициативата е „Банка ДСК” ЕАД. Спонсорът осигурява наградата за победителя в Инициативата.

Спонсорът „Банка ДСК“ ЕАД е Администратор на лични данни. „Банка ДСК“ ЕАД обработва лични данни на участниците във връзка с участието им в Инициативата и получаването на наградата, съобразно разпоредбите относно обработване на личните данни на настоящите Официални правила.

4.3. „Участник“ е всеки Отбор („Отбор“) от две физически лица с постоянен адрес на територията на Република България, които отговарят нa условията за участие по т. 5 по-долу и които са се включили в Инициативата, като са се регистрирали в уебсайта www.finansiada.bg по посочения в тези правила начин.

4.4. „Тест“ е тест с 20 въпроса на финансова тематика, които всеки Отбор трябва да попълни, за да участва в Инициативата. Тестът следва да бъде попълнен в рамките на 20 минути. Тестът ще бъде активен в сайта на Инициативата на адрес www.finansiada.bg в периода 06-24.02.2019 г. включително. След изтичането на този период, тестът няма да бъде достъпен.

4.5. „Полуфинали“ са игри с въпроси на финансова тематика. На полуфиналите взимат участие 12-е отбора с най-добро временно класиране при попълването на Теста за участие в Инициативата. Полуфиналите ще се състоят на 09.03.2019 г. в „Сердика Център“ в гр. София.

4.6. „Финали“ са игри с въпроси на финансова тематика, които следват принципа на директните елиминации. На Финалите взимат участие първите 3 Отбора от Полуфиналите и се състезават един срещу друг в директни елиминации. Финалите ще се състоят на 10.03.2019 г. в „Сердика Център“ в гр. София.

4.7. „Отбор-победител“ е Отборът с най-добро представяне на Финалите.

5. Право на участие в Инициативата

В Инициативата могат да участват Отбори от физически лица, които имат постоянен адрес в Република България, като всеки Отбор се състои от един родител и едно дете, ученик на възраст между 16 и 19 години. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Инициативата, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Инициативата. Служители на Организатора и на Спонсора също нямат право да участват в Инициативата.

6. Награда

Стипендия за образование за учебната 2019/2020 година – 1 брой. Стипендията е в размер на 3 000 лв. Наградата ще бъде получена от родителя – участник в Отбора-победител, и следва да бъде използвана за образование на детето от същия Отбор.

7. Механизъм на Инициативата, спечелване на награда, връчване на наградатa

Участието в Инициативата НЕ е обвързано с покупка. За да участва в Инициативата Участникът трябва да:

7.1. Отговаря на условията за участие в Инициативата по горната т. 5.

7.2. Да посети уебсайта www.finansiada.bg през мобилен телефон, компютър, таблет, или чрез кликване на линкoве в социалните мрежи – Facebook, LinkedIn, YouTube.

7.2.1. Да се регистрира в Инициативата еднократно от един потребител от страна на всеки Oтбор с име на Oтбора в сайта на Инициативата: www.finansiada.bg.

7.2.2. Регистрацията на всеки Отбор включва въвеждане в полета на: собствено име, презиме, фамилно име, e-mail адрес, телефон и населено място на родителя, както и собствено име, фамилия и възраст на детето.

7.2.3. След регистрация и попълване на Теста в т.7.3, в секция Класация на сайта /т. 7.6/ ще бъде публикувано и публично достъпно единствено името на всеки Отбор.

7.3. След регистрация, всеки Отбор решава онлайн тест от 20 въпроса за време от 20 минути. Тестът проверява знания в областта на личните финанси. След изтичане на времето за отговор на въпросите регистрацията приключва автоматично за съответния Отбор.

7.4. Класира се само Отбор, отговорил вярно на всички 20 въпроса в рамките на времето за отговор.

7.5. От всички класирани отбори по т.7.4. за Полуфиналите се класират 12-е Отбора с най-добро време във временната Класация. Те се разпределят на случаен принцип в 6 кръга с по 2 противникови Отбора.

7.6. Временната Класация е видима на сайта на Инициативата и може да се следи в реално време.

7.7. Ако класиран на Полуфиналите Отбор се откаже или не може да присъства на Полуфиналите, на негово място се избира Отборът с първото най-добро време извън класираните 12 Отбора.

7.8. На Финалите се класират 3-те най-добри отбора от Полуфиналите. Те се състезават един срещу друг в директни елиминации. Финалите се състоят от общо 3 кръга.

7.9. Всеки кръг на Полуфиналите и Финала се състои от 10 въпроса, разделени на 3 вида – 5 въпроса с опция за избиране A/ Б/ В/ или Г/; 4 отворени въпроса; 1 въпрос-задача. Въпросите са степенувани по трудност и точкуване. Всеки въпрос се точкува както следва:

1 въпрос – 2 точки
2 въпрос – 3 точки
3 въпрос – 4 точки
4 въпрос – 5 точки
5 въпрос – 6 точки
6 въпрос – 7 точки
7 въпрос – 8 точки
8 въпрос – 9 точки
9 въпрос – 10 точки
10 въпрос – 15 точки

7.10. Всеки Отбор разполага с бутон, който при натиск дава право на отговор на съответния Отбор. След натискане на бутона времето за отговор се отчита в зависимост от вида въпрос – 1-5 въпрос по 10 секунди; 6-9 въпрос по 30 секунди; 10 въпрос – 1 минута. Отборът, първи натиснал бутона за отговор, има право да даде такъв в рамките на 10 секунди. В противен случай това право се дава на противниковия Отбор. В случай че Отборът, първи натиснал бутона за отговор, даде грешен отговор в рамките на времето, правото на отговор се дава на противниковия Отбор.

7.11. Ако на Полуфиналите и Финалите се класират Отбори с местоживеене извън гр. София, разходите по техния престой и пътуване се поемат от Спонсора.

7.12. Отборът с най-добро представяне на Финалите ще бъде обявен за Отбор-победител в Инициативата. Обявяването на Отбора-победител ще се състои в края на Финалите, на живо в „Сердика Център“. От участниците в Отбора-победител ще бъде поискано да потвърдят самоличността си и след сравняване на данните с регистрираните такива, Отборът-победител ще получи допълнителни инструкции за начина на получаване на наградата.

7.13. Наградата в размер на 3 000 лв. ще бъде изплатена на равни части, както следва – по 300 лв. всеки месец. Изплащането на първата сума стартира от м. август 2019 г. Наградата се получава по банкова сметка на родителя – участник в Отбора-победител, след сверяване и потвърждаване на необходимата информация, посочена в т. 7.2. от печелившите.

С подписване на приемо-предавателен протокол за получаването на наградата, родителят от Отбора победител се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 6. във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство.

Дължимият данък в размер на 10 % върху наградата ще бъде заплатен от „Банка ДСК“ по реда на чл. 44а от ЗДДФЛ. в срок до края на месеца, следващ тримесечието на изплащане на дохода, по сметка на НАП.

По повод задължението на „Банка ДСК“ ЕАД да подава справка за изплатените доходи, печелившият участник се задължава като необходимо условие за получаване на награда да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. „Банка ДСК“ ЕАД не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на печелившите участници.

7.14. Печелившите участници от Отбора-победител, които не могат да удостоверят данните си по т. 7.2. в срок до 10 работни дни от обявяването им, автоматично губят правото си на получаване на наградата.

8. Ограничения

Всяко физическо лице ще бъде регистрирано за участие само веднъж, с уникален e-mail адрес.

9. Обща информация

Наградата не може да бъде заменяна за други награди. „Банка ДСК“ ЕАД може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на съответните документи. При отказ от страна на родителя от Отбора-победител да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД не гарантират, че достъпът до www.finansiada.bg и възможността за регистрация за участие в Инициативата ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Инициативата.

При възникване на технически и логистични проблеми по време на Финала на Инициативата, финализирането на Финала и обявяването на Отбора победител ще се извърши след окончателното им отстраняване.

Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД не носят отговорност за неточно предоставени данни на участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Инициативата поради настъпване на обстоятелства извън контрола на Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, непредвидени събития в и около „Сердика център“ в дните на Полуфиналите и Финалите, проблеми в локалната или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

10. Значение на действията по регистрация в Инициативата

Чрез включването си в Инициативата по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Запознат е, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Инициативата;

10.2. Отговаря на условията за участие в Инициативата по горната т. 5. и е съгласен да участва доброволно в нея;

10.3. Доброволно е предоставил на Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: собствено име, презиме и фамилия, електронна поща, телефон, населено място и др. за целите на провеждането на Инициативата; Личните данни, предоставени по силата на тези официални правила и ще бъдат предоставяни на „Банка ДСК“ ЕАД единствено с цел обработка по задълженията му по смисъла на чл. 35, т. 6. във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

10.4. Запознат е с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“) както и с факта, че Организаторът и Спонсорът са администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“).

10.5. Съгласен e Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД, като спазват всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събират, съхраняват и обработват по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“), в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Инициативата.

10.6. Няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора и за „Банка ДСК“ ЕАД, станала му известна при или по повод участието му в Инициативата.

11. Обработване на лични данни.

С настоящите официални правила Организаторът информира участниците в Инициативата „Национална финансиада“ относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с провеждането на Инициативата и връчването на наградата. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

11.1. За целите на участието в Инициативата, Организаторът събира, обработва и предоставя на Банка ДСК следните данни на Участниците:

11.1.1. При регистрация на участниците в уебсайта www.finansiada.bg, родителите предоставят собствено име, презиме, фамилия, населено място, телефонен номер и e-mail адрес, а децата – собствено име, фамилия и възраст. Основание за обработката на предоставените данни, посочени в т.11.1.1 на www.finansiada.bg са договорни отношения между Участника, Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД, по-конкретно участие в Инициативата с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Инициативата.

11.1.2. С цел получаване на наградата, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият Участник следва да удостовери своята самоличност, чрез сверяване на предоставените данни, както и да предостави своя актуална разплащателна банкова сметка. Основание за обработване на данните за получаване на наградата са договорни отношения между „Банка ДСК“ ЕАД и Отбора-победител, по-конкретно участие в Инициативата и предоставяне на награда от страна на „Банка ДСК“ ЕАД, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Печеливш Участник, който откаже да бъдат сверени данните и да предостави своя актуална банкова сметка, губи правото си да получи наградата си.

11.2. С цел получаване на наградата и спазване на законовите изисквания за деклариране, в допълнение на вече посочените лични данни, родителят от Отбора-победител следва да предостави на „Банка ДСК“ ЕАД пълно име и ЕГН.

Съгласно чл. 35 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, стойността на наградата представлява облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Основание за обработване на данните за име и ЕГН е законово задължение на „Банка ДСК“ ЕАД във връзка с деклариране на предоставената на печелившия Участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

11.3. Част от личните данни на Участниците в Инициативата, а именно собствено име, презиме, фамилия и населено място на родителя и собствено име и фамилия на детето, както и снимков и видео материал на участниците в Полуфиналите, Финалите, както и участниците в Отбора-победител, може да бъдат публикувани в страницата www.dskbank.bg, в профилите на „Банка ДСК“ в социалните медии – Facebook, LinkedIn, Youtube, в рекламни материали на Банка ДСК, национални и регионални медии без допълнително заплащане, за което участниците са запознати при регистрацията си за участие в Инициативата.

11.4. Описаните по-горе лични данни на Участниците, събрани за целите на Инициативата, могат бъдат предоставени на:

• Национална агенция за приходите – с оглед деклариране на предоставена награда на стойност надвишаваща 30 (тридесет) лв. С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Инициативата, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.

11.5. Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД съхраняват личните данни за Участника в електронна форма. Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД съхраняват и обработват личните данни на Участника в защитена среда. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

11.6. Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД разполагат и поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

11.7. „Банка ДСК“ ЕАД съхранява личните данни на всички Участници, които не са класирани за Полуфинали и Финали, за срок до 1 (един) месец след приключване на Инициативата. След приключване на дейностите по Инициативата, събраните лични данни на тези субекти ще бъдат унищожени.

„Банка ДСК“ ЕАД съхранява снимков и видео материал на всички участници, които са се класирали на Полуфиналите и Финалите, както и снимков и видео материал на участниците в Отбора-победител и техни лични данни – собствено име, презиме, фамилия, e-mail адрес, телефон и населено място на родителя и собствено име, фамилия и възраст на детето, за срок до 5 години след приключване на Инициативата.

Независимо от горното, личните данни на спечелилия наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

12. Права на участниците във връзка със защитата на личните им данни.

12.1. Съгласно приложимото законодателство, всеки Участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

12.1.1. да отправи запитване до Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;

12.1.2. да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;

12.1.3. да поиска от Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД да изтрият свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;

12.1.4. да поиска от Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД да ограничат обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД не се нуждаят повече от тях за целите на Инициативата, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;

12.1.5. да поиска от Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;

12.1.6. право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него;

12.1.7. право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.

Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД чрез писмено заявление до адреса на Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

12.2. Всеки Участник може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Инициативата във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на адрес: gdpr@publicis.bg

При анулиране на регистрацията Организаторът незабавно унищожава събраните лични данни на съответния Участник.

За въпроси във връзка със защита на личните данни, моля обръщайте се към: DPO@dskbank.bg

13. Нарушения

13.1. Докладване на нарушения В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Инициативата, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: gdpr@publicis.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

13.2. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Инициативата от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Инициативата. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

14. Отговорност

14.1. Организаторът, „Банка ДСК“ ЕАД и лицата свързани с провеждането на Инициативата не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

14.2. Настоящите правила на Инициативата ще бъдат достъпни за целия срок на Инициативата на интернет адрес: www.finansiada.bg.

14.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Инициативата. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: www.finansiada.bg. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Инициативата не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Инициативата или прилагането на правилата на Инициативата, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

15. Правни аспекти

15.1. Приложимо право и подсъдност Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от съответния компетентен съд, съгласно разпоредбите на ГПК.

15.2. Други Участието в Инициативата е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

Участвайки в тази Инициатива, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Инициатива.

Настоящите официални правила за участие в Инициативата са изготвени и приети от Организатора.