Затвори

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИНИЦИАТИВАТА „НАЦИОНАЛНА ФИНАНСИАДА 2020“ НА БАНКА ДСК

 

Всеки участник в инициативата на „Банка ДСК“ ЕАД следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Инициативата и участниците в нея са длъжни да ги спазват. Официалните правила са публично оповестени към датата на започване на Инициативата и са свободно достъпни за целия период на Инициативата на адрес www.finansiada.bg.

 

 1. Организатор на Инициативата

Организатор на Инициативата „Национална финансиада“ („Инициативата“) е „Публисис“ АД, ЕИК: 175432612, гр. София, бул. “България” № 118.

 

 1. Спонсор на Инициативата

Спонсор на стипендии за образование, под формата на дарение, в Инициативата е „Банка ДСК” ЕАД, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Московска” 19.

 

 1. Период на провеждане на Инициативата

Инициативата ще се осъществява в периода от 20.02.2020 г. до провеждане на последното състезание онлайн (в реално време) за определяне на победителите. Инициативата се провежда на територията на Република България. Отборите-победители, във всяка една от двете възрастови категории печелят награда, стипендия за образование, под формата на дарение, както следва: за Отбора, класиран на първо място – стипендия в размер на 3 000 (три хиляди) лева., за Отбора, класиран на второ място –стипендия в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева., за Отбора, класиран на трето място – стипендия в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева. Шестте Отбора-победители (по три Отбора във всяка възрастова категория) ще бъдат определени по време на състезание на живо с въпроси на финансова тематика.

 

 1. Дефиниции

Настоящите правила на Инициативата съдържат термини, които имат следното значение:

4.1. „Организатор“ е „Публисис“ АД, ЕИК: 175432612. Организаторът е Обработващ лични данни по смисъла на член 4, точка 8 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“). Организаторът обработва лични данни на участниците от името на администратора във връзка с участието им в Инициативата, съобразно разпоредбите относно обработване на личните данни на настоящите Официални правила.

 

4.2. „Спонсор“ на Инициативата е „Банка ДСК” ЕАД. Спонсорът осигурява наградите – стипендии за образование, под формата на дарение, за победителите в Инициативата.

Спонсорът „Банка ДСК“ ЕАД е Администратор на лични данни.  Спонсорът определя целите и средствата за обработване на личните данни. „Банка ДСК“ ЕАД обработва лични данни на участниците във връзка с участието им в Инициативата и получаването на стипендиите, съобразно разпоредбите относно обработване на личните данни на настоящите Официални правила.

4.3. „Участник“ е всеки Отбор („Отбор“) от две физически лица (родител/настойник и дете – ученик) с постоянен адрес на територията на Република България, които отговарят нa условията за участие по т. 5 по-долу и които са се включили в Инициативата, като са се регистрирали в уебсайта www.finansiada.bg по посочения в тези Официални правила начин.

 

Възрастова категория 14-16 години

 • В тази категория попадат ученици, които са навършили 14-годишна възраст, но не са навършили 17-годишна възраст, към датата на регистрация на Отбора и в периода на провеждане на Инициативата

 

Възрастова категория 17-19 години

 • В тази категория попадат ученици, които са навършили 17-годишна възраст, но не са навършили 20-годишна възраст, към датата на регистрация на Отбора и в периода на провеждане на Инициативата.

 

4.4. „Тест“ е въпросник с 20 въпроса (За всяка от посочените 2 възрастови категории има отделен тест с въпроси) на финансова тематика, които всеки Отбор трябва да попълни, за да участва в Инициативата. Тестът следва да бъде попълнен в рамките на 20 минути. Тестът ще бъде активен в сайта на Инициативата на адрес www.finansiada.bg в периода 20.02.2020 – 15.03.2020 г., включително (до 24:00 часа). След изтичането на този период, тестът няма да бъде достъпен.

4.5. “Полуфинали” са игри с въпроси на финансова тематика, които се провеждат онлайн (в реално време) чрез видео разговор и уеб платформа за провеждане на игри с образователно съдържание (Zoom платформата за видео разговори и Kahoot платформата за онлайн игри с образователно съдържание). За участие в груповата фаза се класират по шест отбора от всяка възрастова категория, които са попълнили онлайн тест с 20 въпроса на финансова тематика и са дали 20 броя верни отговори на всички въпроси, както и са постигнали най-добро (най-бързо) време за тяхното решаване.

В случай, че има отбори, които са класирани сред шестте отбора от всяка възрастова категория, но които се откажат от последващо участие, или няма достатъчен брой отбори за последващо участие с 20 броя верни отговори, Организаторът ще определи/изтегли за последващо участие следващите в списъка Отбори с най-висок брой верни отговори и най-добро постигнато време за тяхното решаване.

Полуфиналите се провеждат във формат на класиране по брой точки.
Шестте отбора, от всяка възрастова категория, се разделят за участие в Група А и Група Б, за всяка възрастова категория, респективно Група А във възрастова категория 14-16 години и Група Б във възрастова категория 17-19 години, общо 2 броя или по една във всяка възрастова категория.

Полуфинали и Финали се провеждат във формат – класиране по брой точки (компонента верни отговори и време за решаване). Шест отбора от всяка възрастова група играят онлайн игра във видео разговор с Организаторите (осъществява се чрез платформите Zoom и Kahoot). .

От Полуфиналите за участие във Финалите се класират по точки и време първите два отбора от група – това са отборите, събрали най-висок точков актив сумарно след изиграването на полуфиналната среща. Третото място се определя по точки и време отново след края на полуфиналната среща. Моля, вижте схемата за провеждане на груповата фаза тук.

4.6. „Финали “ са игри с въпроси на финансова тематика, които се провеждат онлайн (в реално време) чрез видео разговор и уеб платформа за провеждане на игри с образователно съдържание.

Финалите се провеждат във формат на класиране по брой точки. 

За участие във Финалите се класират първите два отбора от всяка група от съответната възрастова категория, подредени по точков актив след изиграването на игрите в полуфиналната фаза.

От двете финални игри има два отбора на първо място и два отбора на второ място. Моля вижте схемата за провеждане на полуфиналите тук.

4.7. „Отбор-победител“ е Отборът с най-добро представяне на Финалите, за всяка възрастова категория. Той е на 1-во място в класацията, следван от отбор на 2-ро място и отбор на 3-то място, за всяка възрастова категория.
Отборите на 3-то място са определени след полуфиналните срещи по точков актив.

 

 1. Право на участие в Инициативата

В Инициативата могат да участват Отбори от физически лица, които имат постоянен адрес в Република България, като всеки Отбор се състои от един родител/настойник и едно дете, ученик. В зависимост от възрастта на детето, което участва в отбора, Отборът попада в една от двете възрастови категории:

 • 14-16 години. В тази категория попадат ученици, които са навършили 14-годишна възраст, но не са навършили 17-годишна възраст към датата на регистрация на Отбора и в периода на провеждане на Инициативата.
 • 17-19 години. В тази категория попадат ученици, които са навършили 17-годишна възраст, но не са навършили 20-годишна възраст към датата на регистрация на Отбора и в периода на провеждане на Инициативата.

 

Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Инициативата, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Инициативата. Служители на Организатора и на Спонсора също нямат право да участват в Инициативата.

 

 1. Награда

Наградата за участие в Инициативата представлява парична сума, предоставена от Спонсора като Стипендия за образование, под формата на дарение – общо 6 (шест) броя стипендии, по три стипендии, във всяка възрастова категория, както следва:

 • Стипендия за класирания на 1-во място – Стипендия за образование в размер на 3 000 (три хиляди) лева
 • Стипендия за класирания а 2-ро място – Стипендия за образование в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.
 • Стипендия за класирания на 3-то място – Стипендия за образование в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева.

Наградата следва да бъде получена от родителя/настойник – участник в Отбора-класиран съответно на 1-во, 2-ро или 3-то място, и следва да бъде използвана за образование на детето от същия Отбор.

 

 1. Механизъм на Инициативата, спечелване и връчване на стипендия

Участието в Инициативата НЕ е обвързано с покупка. За да участва в Инициативата, Участникът трябва да:

7.1. Отговаря на условията за участие в Инициативата по горната т. 5.

7.2. Да посети уебсайта www.finansiada.bg през мобилен телефон, компютър, таблет, или чрез кликване на линкове в социалните мрежи – Facebook, LinkedIn, YouTube, Tiktok.

7.2.1. Да се регистрира в Инициативата еднократно от един потребител от страна на всеки Отбор с име на Отбора в сайта на Инициативата: www.finansiada.bg.

7.2.2. Регистрацията на всеки Отбор се извършва от родителя/настойника, който участва в Отбора и включва въвеждане в полета на: собствено име, презиме, фамилно име на родителя/настойника, e-mail адрес, телефон и населено място на родителя/настойника, както и собствено име, фамилия и възраст на детето. Регистрацията се извършва еднократно. В случай, че един Участник се е регистрирал няколко пъти, в т.ч. и през различен e-mail адрес и/или по друг начин, но de jure представлява едно и също физическо лице (родител/настойник), за валидна и правнообвързваща Организатора, регистрация се счита първата постъпила по време/във времето в системата на Организатора регистрация, извършена от съответния Участник.

7.2.3. При въвеждане на възрастта на детето, регистрираният Отбор се причислява към една от двете възрастови категории – 14 – 16 години и 17 – 19 години.

7.2.4. След регистрация всеки Отбор трябва да потвърди своя e-mail адрес, като посети линка, изпратен от Организатора на посочения в регистрацията e-mail.

7.2.5. След регистрация и попълване на Теста в т.7.3, в секция Класация на сайта /т. 7.6/ ще бъде публикувано и публично достъпно единствено името на всеки Отбор.

7.3. След регистрация, всеки Отбор решава онлайн тест от 20 въпроса, които се различават спрямо избраната възрастова група – 14 – 16 години и 17 – 19 години. Тестът трябва да бъде решен за време от 20 минути. Тестът проверява знания в областта на личните финанси. След изтичане на времето за отговор на въпросите, регистрацията приключва автоматично за съответния Отбор.

7.4. Класира се само Отбор, отговорил вярно на всички 20 въпроса в рамките на времето за отговор.

7.5. От всички класирани отбори по т.7.4. за Полуфинали се класират по шест отбора от всяка възрастова категория, които са попълнили онлайн тест с 20 въпроса на финансова тематика и са дали 20 броя верни отговори на всички въпроси, както и са постигнали най-добро (най-бързо) време за тяхното решаване.

В случай, че има отбори, които са класирани сред шестте отбора от всяка възрастова категория, но които се откажат от последващо участие, или няма достатъчен брой отбори за последващо участие с 20 броя верни отговори, Организаторът ще определи/изтегли за последващо участие следващите в списъка отбори с най-висок брой верни отговори и най-добро постигнато време за тяхното решаване.

7.6. Временната Класация е видима на сайта на Инициативата и може да се следи в реално време.

7.7. Ако класиран за Полуфинали Отбор се откаже или не може да присъства на Полуфинали, на негово място се избира Отборът с 20 верни отговора и със следващото най-добро постигнато време за тяхното решаване (за всяка възрастова категория). Ако няма Отбор, който да отговаря на правилата на предходното изречение, се избира Отборът, със следващ най-голям брой верни отговори и следващо най-добро постигнато време за тяхното решаване.

7.8. Полуфинали и Финали се провеждат във формат – класиране по брой точки (компонента верни отговори и време за решаване). Шест отбора от всяка възрастова група играят онлайн игра във видео разговор с Организаторите (осъществява се чрез платформите Zoom и Kahoot). За следващата фаза – Финали – се класират първите два отбора по точки от всяка една група.

7.9. На Финалите – класираният първи и втори по точки от Група А от Полуфиналите (възрастова група 14-16 г.) играят за определяне на първо и второ място във финалното класиране и класираният първи и втори по точки от Група Б от Полуфиналите (възрастова група 17-19 г.) играят за определяне на първо и второ място във финалното класиране. Трето място се определя по брой точки за Група А и Група Б от полуфиналните срещи.

7.10.  Формат на игра за Полуфинали и Финали

Всеки кръг се състои от 10 въпроса, разделени на 3 вида:

 • 5 въпроса с опция за избиране A/ Б/ В/ или Г/;
 • 4 отворени въпроса;
 • 1 въпрос-задача.

Въпросите са степенувани по трудност. Всеки въпрос се точкува, както следва:

1 въпрос – 1000 точки;

2 въпрос – 1000 точки;

3 въпрос – 1000 точки;

4 въпрос – 1000 точки;

5 въпрос – 1000 точки;

6 въпрос – 1000 точки;

7 въпрос – 1000 точки;

8 въпрос – 1000 точки;

9 въпрос – 1000 точки;

10 въпрос – 2000 точки;

7.11. Всеки Отбор трябва да разполага с регистрация в платформите Zoom и Kahoot (създават се предварително и ще бъдат проверени със съдействието на Организаторите).

7.11.1. Всички играчи ще участват посредством видео разговор, осъществен между Организаторите и Отборите чрез платформата Zoom. В рамките на този видео разговор ще бъдат проведени две срещи за всяка възрастова група – Полуфинали и Финали. За фазата на Полуфиналите основният видео разговор ще бъде разделен в две виртуални стаи – Стая 1 (Група А от полуфиналната фаза) за възрастова група 14-16 г. и Стая 2 (Група Б от полуфиналната фаза) за възрастова група 17-19 г. За фазата на Финалите основният видео разговор ще бъде разделен също в две виртуални стаи – Стая 1 за възрастова група 14-16 г. и Стая 2 за възрастова група 17-19 г. Двете срещи за всяка възрастова група ще бъдат изиграни посредством платформата за онлайн игри с образователно съдържание Kahoot.

7.11.2. Всеки отбор трябва да разполага с регистрация в платформата Kahoot, която му дава достъп до бързо меню с бутони, чрез които ще се отговаря в рамките на играта. Въпросите в рамките на срещите от Полуфинали и Финали за двете възрастови групи се задават само през споделен екран във видео разговора от Квестор, следящ за спазване на правилата.
Интерактивната система Kahoot дава възможност за отговарянето на зададени въпроси чрез визуален интерфейс, като въпросите са от три типа:

 1. Въпрос тип “Quiz“: избира се правилния отговор от четири възможни. Отговорът се дава чрез натискане на различен по цвят и форма бутон за отбелязване на правилния.
 2. Въпрос тип “Puzzle“: отговорът се въвежда чрез приплъзване на фигури с различни цветове, които се подреждат в празните места една след друга, спрямо условията на зададения въпрос.
 3. Въпрос тип “Type answer“: отговорът се въвежда чрез изписване в празното поле.
  Забележка: при въпросите от този тип, отговорът трябва да съдържа само символи на кирилица или числови стойности, без да се добавят интервали, препинателни знаци или други допълнителни символи, за да бъде приет за валиден.

7.12. Отборът с най-добро представяне на Финалите, във всяка възрастова категория, ще бъде обявен за Отбор-победител в Инициативата. Отборът-победител, за всяка възрастова категория, има двама подгласника Отбор, класиран на 2-ро и Отбор, класиран на 3-то място. Обявяването на Отбора-победител, 2-ро и 3-то място, за всяка категория, ще се състои след края на Финалите, на живо. Участниците от  Отбора-победител, както и тези от Отбора, класиран на 2-ро и Отбора, класиран на 3-то място, са длъжни да потвърдят самоличността си пред Организатора, като след сравняване на данните с регистрираните такива и при условие, че съвпадат ще получат допълнителни инструкции за начина на получаване на наградите.

7.13. Стипендиите за образование, под формата на дарение в размер на 3 000 лева (за 1-во място), 1500 лева ( за 2-ро място), 750 лева (за 3-то място) ще бъдат изплатени на една вноска на Отбора – победител, Отбора, класиран на 2-ро място и Отбора, класиран на 3-то място, от всяка възрастова категория. Стипендиите ще бъдат изплатени в срок от 60 дни след представяне на Декларация за банкова сметка от детето или родителя/настойника, в случаите когато детето няма навършени 18 години и след сверяване и потвърждаване на необходимата информация, посочена в т. 7.2.

 

 1. Ограничения

Всяко физическо лице ще бъде регистрирано за участие само веднъж, с уникален e-mail адрес, който трябва задължително да бъде потвърден чрез отваряне на получения за потвърждение линк в писмото, изпратено след регистрация.

 

 1. Обща информация

„Банка ДСК“ ЕАД може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност чрез представяне на съответните документи. При отказ от страна на родителя/настойника от Отбора-победител,  и/или  Отбора на 2-ро място и/или от Отбора на 3-то място, да потвърди самоличността си, същият/те губи/ят правото си да получи/ат наградата.

Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД не гарантират, че достъпът до www.finansiada.bg и възможността за регистрация за участие в Инициативата ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Инициативата.

При възникване на технически и логистични проблеми по време на Финала на Инициативата, финализирането на Финала и обявяването на Отбора-победител, Отбора на 2-ро място и Отбора на 3-то място, ще се извърши след окончателното им отстраняване.

Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД не носят отговорност за неточно предоставени данни на участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Инициативата поради настъпване на обстоятелства извън контрола на Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, непредвидени събития в и около Литературен клуб „Перото“ в дните на Групова фаза, Полуфиналите и Финалите, проблеми в локалната и/или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

 

 1. Значение на действията по регистрация в Инициативата

Чрез включването си в Инициативата по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Запознат е, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Инициативата;

10.2. Отговаря на условията за участие в Инициативата по горната т. 5. и е съгласен да участва доброволно в нея;

10.3. Доброволно е предоставил на Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: собствено име, презиме и фамилия, електронна поща, телефон, населено място и др. за целите на провеждането на Инициативата; Личните данни, предоставени по силата на тези официални правила ще бъдат предоставяни на „Банка ДСК“ ЕАД с цел обработка във връзка с провеждане на Инициативата и предоставяне на стипендията

10.4. Запознат е с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“), предоставени му в частта “Обработване на лични данни”, както и с факта, че Организаторът и Спонсорът са администратор, съответно обработващ  на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“).

10.5. Съгласен e Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД, като спазват всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събират, съхраняват и обработват по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“), в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Инициативата.

10.6. Няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора и за „Банка ДСК“ ЕАД, станала му известна при или по повод участието му в Инициативата.

 

 1. Обработване на лични данни

С настоящите официални правила Организаторът информира участниците в Инициативата „Национална финансиада“ относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с провеждането на Инициативата и връчването на наградата. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни и лицата, които обработват личните данни.

За целите на Инициативата Организаторът е Обработващ на лични данни по смисъла на член 4, точка 8 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“). Организаторът обработва лични данни на участниците от името на Администратора “Банка ДСК” ЕАД във връзка с участието им в Инициативата, съобразно разпоредбите относно обработване на личните данни на настоящите Официални правила.

 

Данни за контакт с Организатора:

Адрес: гр. София, бул. „България 118“, бизнес център Абакус

Телефон: 02/4340710

Електронна поща: secretary@publicis.bg

 

За целите на Инициативата Спонсорът е Администратор на лични данни. Организаторът определя целите и средствата за обработване на личните данни. „Банка ДСК“ ЕАД обработва лични данни на участниците във връзка с участието им в Инициативата и получаването на наградите, съобразно разпоредбите относно обработване на личните данни на настоящите Официални правила.

 

Данни за контакт със Спонсора:

Адрес: гр. София, ул. „Московска“ №19

Телефон: *2375/0700 10 375

Електронна поща: DPO@dskbank.bg

 

С регистрация и по-конкретно чрез поставяне на отметка, че лицето е прочело и приема официалните правила на Инициативата, както и че дава съгласието си за събиране и обработване на личните му данни и тези на неговото дете, Участник доброволно се съгласява Организаторът да събере, съхрани и обработи по описания в настоящите Официални правила начин и при спазване на приложимите нормативни разпоредби предоставените лични данни за целите на Инициативата, както и да ги предостави за същите цели на Спонсора. Предоставеното по този начин съгласие ще бъде и юридическото основание за обработката на личните данни от страна на Организатора и Спонсора.

При непредоставяне на описаните по-долу лични данни лицето няма да има право да участва в Инициативата, тъй като няма да може да бъде идентифицирано като Участник и/или получател на Награда в Инициативата.

11.1. За целите на участието в Инициативата, Организаторът събира, обработва и предоставя на Банка ДСК следните данни на Участниците:

11.1.1. При регистрация на участниците в уебсайта www.finansiada.bg, родителите предоставят собствено име, презиме, фамилия, населено място, телефонен номер и e-mail адрес, а децата – собствено име, фамилия и възраст. Основание за обработката на предоставените данни, посочени в т.11.1.1 на www.finansiada.bg са договорни отношения между Участника, Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД, по-конкретно участие в Инициативата с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Инициативата.

11.1.2. С цел получаване на наградата, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившите Участници следва да удостоверят своята самоличност с показване на лична карта при явяване в Груповата фаза и следващите фази от Инициативата, като самоличността им се удостоверява от представители на Организатора чрез  сверяване на предоставените данни при регистрацията на Отбора и данните от личните карти на Участниците в Отбора, както и да предоставят своя актуална разплащателна банкова сметка. Основание за обработване на данните за получаване на наградата са договорни отношения между „Банка ДСК“ ЕАД и Отбора-победител, отбора на 2-ро място и отбора на 3-то място, по-конкретно участие в Инициативата и предоставяне на награда от страна на „Банка ДСК“ ЕАД, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Печеливш Участник, който откаже да бъдат сверени данните и да предостави своя актуална банкова сметка, губи правото си да получи наградата си.

11.2. С цел получаване на стипендията за образование родителите от Отбора-победител, Отбора на 2-ро място и Отбора на 3-то място следва да представят на „Банка ДСК“ ЕАД Декларация за банковата сметка за изплащане на стипендия, под формата на дарение.

11.3. Част от личните данни на Участниците в Инициативата, а именно собствено име, презиме, фамилия и населено място на родителя и собствено име и фамилия на детето, както и снимков и видео материал на участниците в Груповата фаза, Полуфиналите, Финалите, както и участниците в Отбора-победител, отбора на 2-ро място и Отбора на 3-то място, може да бъдат публикувани в страницата www.dskbank.bg, в профилите на „Банка ДСК“ в социалните медии – Facebook, LinkedIn, YouTube, в рекламни материали на Банка ДСК, национални и регионални медии без допълнително заплащане, за което участниците са запознати при регистрацията си за участие в Инициативата. Това съгласие е доброволно и Организаторът и Спонсорът няма да откажат участие в Инициативата на Участник, ако не го е предоставил. Всеки Участник има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни за целите на публикациите, като изпрати изрично искане до Спонсора или Организатора на предоставените данни за контакт.

 

Родителят/настойникът декларира и потвърждава, че доброволно предоставя своите и личните данни на детето си, както и че има законово право да предоставя личните данни на детето за обработване от двамата администратори и да даде съгласията за обработване на личните данни от свое име и за детето си.

Организаторът и Спонсорът ще обработват и използват само данни, които Участниците са предоставили доброволно. Това означава, че всеки Участник носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като Организаторът и Спонсорът нямат практическа възможност да контролират дали Участниците предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на предоставените имена, местоположение, телефони и имейл адреси и др., както и лични данни на непълнолетни лица.

Въпреки че в Инициативата могат да участват непълнолетни лица само със съгласието на техен родител/настойник, ако Организаторът или Спонсорът получат информация, че са събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст без да са спазени законовите изисквания, незабавно ще ги изтрият, освен ако не са законово задължени да съхраняват такива данни.

Моля, да се свържете с Организатора или Спонсора, ако смятате, че погрешно или несъзнателно са събрали информация за/от лице на възраст под 18 години при неспазване на законовите изисквания за това.

11.4. Описаните по-горе лични данни на Участниците, събрани за целите на Инициативата, могат бъдат предоставени на:

 • Национална агенция за приходите – с оглед деклариране на предоставена награда. С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Инициативата, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.

11.5. Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД съхраняват личните данни за Участника в електронна форма. Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД съхраняват и обработват личните данни на Участника в защитена среда. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

11.6. Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД разполагат и поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

11.7. „Банка ДСК“ ЕАД, съответно Организаторът, съхранява личните данни на всички Участници, които не са класирани за Груповата фаза, Полуфинали и Финали, за срок до 1 (един) месец след приключване на Инициативата. След приключване на дейностите по Инициативата, събраните лични данни на тези субекти ще бъдат унищожени.

„Банка ДСК“ ЕАД, съответно Организаторът, съхранява снимков и видео материал на всички участници, които са се класирали на Груповата фаза, Полуфиналите и Финалите, както и снимков и видео материал на участниците в Отбора-победител, отбора на 2-ро място и отбора на 3-то място и техни лични данни – собствено име, презиме, фамилия, e-mail адрес, телефон и населено място на родителя и собствено име, фамилия и възраст на детето, за срок до 5 години след приключване на Инициативата.

 

 1. Права на участниците във връзка със защитата на личните им данни.

12.1. Съгласно приложимото законодателство, всеки Участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

12.1.1. да отправи запитване до Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;

12.1.2. да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;

12.1.3. да поиска от Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД да изтрият свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;

12.1.4. да поиска от Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД да ограничат обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Организаторът и „Банка ДСК“ ЕАД не се нуждаят повече от тях за целите на Инициативата, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;

12.1.5. да поиска от Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;

12.1.6. право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него;

12.1.7. право на жалба до Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg) в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД, както и право на защита пред съд съгласно ЗЗЛД.

Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Организатора и/или „Банка ДСК“ ЕАД чрез писмено заявление до адреса на Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

Участниците следва да имат предвид, че когато исканията им са явно неоснователни и/или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Спонсорът, съответно Организаторът може:

 1. да наложи такса, като вземе предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откаже да предприеме действия по искането.

Спонсорът, съответно Организаторът ще положи разумни усилия, за да уважи искане на Участник в рамките на 30 (тридесет) дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, като се вземе предвид сложността и броя на исканията.

 

12.2. Всеки Участник може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Инициативата във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на адрес: gdpr@publicis.bg

При анулиране на регистрацията Организаторът незабавно унищожава събраните лични данни на съответния Участник.

За въпроси във връзка със защита на личните данни, моля обръщайте се към: DPO@dskbank.bg

 

 1. Нарушения

13.1. Докладване на нарушения.

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Инициативата, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: gdpr@publicis.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

13.2. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Инициативата от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Инициативата. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

 

 1. Отговорност

14.1. Настоящите правила на Инициативата ще бъдат достъпни за целия срок на Инициативата на интернет адрес: www.finansiada.bg.

14.2. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Инициативата. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: www.finansiada.bg. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Инициативата не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Инициативата или прилагането на правилата на Инициативата, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

 

 1. Правни аспекти

15.1. Приложимо право и подсъдност Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от съответния компетентен съд, съгласно разпоредбите на ГПК.

15.2. Други Участието в Инициативата е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

Участвайки в тази Инициатива, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Инициатива.

 

Настоящите Официални правила за участие в Инициативата са изготвени и приети от Организатора.