Национална финансиада 2020

Нашата мисия

В Банка ДСК знаем колко е важно да не спираш да се развиваш. Да бъдем крачка напред и да инвестираме в развитието на хората е нашата мисия, която сме следвали винаги в успешната си история.

С Национална финансиада искаме да предадем нашия опит на младите хора. Радваме се, че имаме възможността да обогатим знанията им в областта на банковата и финансовата сфера.

Финансовата грамотност е висока цел и вярваме, че тази инициатива ще покаже на родители и деца колко важни са знанията за доброто управление на парите и ще допринесе за развитието на образованието в тази област.

Добре е да знаете

Речник на финансовите термини

1. Финансови цели

Цели, за чиято реализация е необходимо да бъдат спестени, натрупани или специално заделени финансови средства (понякога като отделен целеви паричен фонд).

2. Финансово планиране

Процесът на дефиниране, приоритизиране и периодично осъвременяване на финансовите цели. Приоритизирането включва подреждане по важност и позициониране във времето, изпълнение и контрол на краткосрочните, средносрочните и дългосрочни цели.

3. Бюджет

Показва източниците на доходи и перата, по които ще се разходват средства за определен период от време. Той рамкира задължителните приходи, които трябва да се осигурят, и максималните разходи, които могат да се извършат, без да се изпитва недостиг на средства в края на дадения период от време.

4. Входящи парични потоци (доходи)

Приходите за даден период от време.

5. Изходящи парични потоци (разходи)

Разходите за даден период от време.

6. Нетен паричен поток

Разликата „приходи – разходи“.

7. Бюджетен излишък

Нетният паричен поток е положителен – доходите са повече от разходите.

8. Бюджетен дефицит

Нетният паричен поток е отрицателен – разходите надвишават доходите.

9. Дебитна карта

Инструмент, чрез който използвате свои налични пари по разплащателна сметка.

10. Кредитна карта

Инструмент, чрез който използвате пари на заем до определен размер (лимит) със съответните условия за връщането им.

11. Балансиран бюджет

Нетният паричен поток е равен на нула – доходите са равни на разходите.

12. Спестяване

Част от дохода, който не се изразходва непосредствено за закупуване на стоки и услуги, а се заделя и натрупва, за да бъде използван в бъдещ момент.

13. Инвестиция

Всяко вложение, което може да носи пари след време. С процеса на инвестиране правим така, че парите ни да работят за нас. Целта е да реализираме доходност – вложената сума да се увеличава във времето.

14. Депозити

Спестявания за определен срок, върху които се начислява договорена лихва.

15. Влоговете

Депозирани в банка суми, обичайно за неопределен срок от време. За срока на престой в банката се изплаща лихва.

16. Финансов инструмент

Документ (наличен или безналичен – под формата на електронен запис), който представлява законова договорка, включваща определена парична стойност. Базисните финансови инструменти са акциите и облигациите. В съвременния свят съществуват и други финансови инструменти, както и много подразновидности на акциите и облигациите.

17. Акция

Документ, удостоверяващ собственост.

18. Капиталова печалба

Разликата между продажната и покупната цена на акцията.

19. Дивидент

Когато дружеството е на печалба, то може да реши да я разпредели сред своите акционери под формата на дивидент. Дивидентът е фиксирана сума, която се получава, като се раздели общата сума за дивиденти на броя акции. Дължи се данък върху него (понастоящем 5% в България).

20. Облигация

Документ за дълг.

21. Купон на облигацията

Лихвата (доходността), която се предоставя на инвеститора, закупил облигацията.

22. Главница (номинална стойност) на облигацията

Размерът на заема или сумата, която инвеститорът предоставя първоначално, за да придобие една облигация.

23. Диверсификация или „Не слагай всички яйца в една кошница“

Инвестиране в книжа на различни компании, индустрии, пазари с цел намаляване на риска от значително понижение на цената на една от компаниите в портфейла.

24. Ликвидност

Възможността инвеститорите бързо да се освободят (да продадат) от инвестициите, които са направили.

25. Инфлация

Общо покачване на цените на стоките и услугите, измерено за даден период от време.

26. Кредит

Кредитът представлява договор, по силата на който кредитополучателят получава пари в настоящия момент и се съгласява да изплати тази сума плюс договорена лихва на кредитодателя в определен бъдещ момент. Кредитът може да бъде целеви (напр. за покупка на жилище, автомобил и др.) или нецелеви; може да бъде с обезпечение (напр. ипотека върху апартамент, залог върху ценна вещ или депозит) или необезпечен. Кредитите в България се отпускат от банки или от небанкови финансови институции, регистрирани в БНБ.

27. Добър дълг

Дълг, чрез който закупувате стоки или услуги, които ще ви донесат бъдещи ползи (приходи) или ще ви спестят бъдещи разходи или време.

28. Лош дълг

За „лош дълг“ е прието да се смята този, чрез който закупувате стоки или услуги, които са за посрещане на текущи нужди или задоволяване на някакви материални желания и няма да ви донесат бъдещи ползи (приходи) или да ви спестят бъдещи разходи или време. С други думи, ползвате заети пари с единствена цел – повишаване жизнения стандарт.

29. Задлъжнялост

Нивото на дълг на определено лице или по-точно съотношението на месечните вноски по кредита спрямо месечния му доход, т.е. какъв процент от месечния му доход отива за покриване на вноската по кредита.

30. Овърдрафт

Вид кредит, при който кредиторът предоставя на потребителя възможност да ползва средства, превишаващи наличността по разплащателната му сметка. Клиентът може да ползва този продукт, когато получава заплата или друг регулярен доход, работи на постоянен трудов договор и са му необходими допълнителни средства в рамките на една или повече заплати. При овърдрафта няма погасителен план, задължението автоматично се погасява със средствата, които постъпват по сметката, и отново може да се ползват.

31. Лихва

Цената, която получателят на кредита заплаща за използването на паричните средства, предоставени му от кредитора, за времето до погасяване на задължението. Лихвата се изчислява на база определения от банката лихвен процент.

32. Обезпечение

Представлява гаранция за кредитора, че ако в даден момент кредитополучателят не може да изплаща задълженията си, то кредиторът ще има възможност да покрие този проблем от друго място. Най-често изисквани обезпечения при потребителски кредит са залог върху работна заплата, поръчителство и др.; при жилищен и ипотечен кредит – ипотека върху имот.

33. Годишен процент на разходите (ГПР)

Годишният процент на разходите (ГПР) изразява общия разход по кредита под формата на годишен процент, като в изчислението се включват всички лихви, такси и комисиони, задължителни застраховки, които се плащат по кредита.

34. Срочност на кредита

Продължителността на периода, за който кредитът се изплаща. Колкото по-дълъг е периодът на изплащане на кредита, толкова по-високи са разходите по него.

35. Погасителен план

Информация за размера на месечните вноски по кредита, сроковете за плащането им, размер на кредита и обща дължима сума по кредита.

36. Кредитоспособност

Възможността на кандидата за кредит да обслужва задълженията си точно и навреме.

37. Кредит Овърдрафт

Свръхкраткосрочен кредит, при който банката дава възможност за ползване на средства, превишаващи наличните по разплащателната сметка.

38. Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Има задължителен характер. Изграден на капиталов принцип. Вноските на всяко осигурено лице се натрупват по негова индивидуална партида. Средствата, набрани в даден пенсионен фонд, се инвестират с цел получаване на добра доходност в дългосрочен план.
ДЗПО се осъществява от частни пенсионноосигурителни дружества чрез управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове (УПФ и ППФ). В УПФ са осигурени всички работещи, родени след 31.12.1959. В ППФ се осигуряват хората, работещи при тежки и вредни условия на труд, независимо от възрастта им.

39. Доброволно пенсионно осигуряване

Има доброволен характер. Изграден на капиталов принцип. Тук средствата на всяко осигурено лице се натрупват по негова индивидуална партида, на базата на която се изчислява пенсията му. Доброволните пенсионни фондове се управляват от същите пенсионноосигурителни дружества.

40. Пенсионен фонд

Пенсионният фонд е самостоятелно юридическо лице, отделено от дружеството, което го управлява. За него дружеството води отделно счетоводство и съставя отделни финансови отчети. Активите на пенсионния фонд се състоят от паричните вноски на осигурените в него, дохода, реализиран от управлението на вноските, намалени с таксите и удръжките, които пенсионноосигурителното дружество събира. Българското законодателство позволява съществуването на два задължителни фонда - професионален и универсален и един доброволен. Средствата на осигурените се набират по индивидуални партиди. Не се позволява преразпределяне на средства от една партида в друга.